Σύντομα δεν θα χρειαζόμαστε υπότιτλους για να καταλαβαίνουμε τι λέει ο Ονούρ η Σεχραζάντ ο Σουλεϊμάν...                                                     ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΤΗΣ   ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
                                                     ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
                                         ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ   Αρ. Φύλλου 867   10 Ιουλίου 2006

                                                                                                                         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
                                                                                                                      Αριθμ. 61539/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου .
                                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                               ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    ΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφ. γ. της παραγράφου 11 του 
άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄/23.9.1985, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 1 και 2 του 
άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των 
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
188 Α΄/23.9.1997).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), και το 
γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004) 
απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υ.ΠΕ.Π.Θ.».
4. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως 
αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 7/2006 πράξη του Τμή−
ματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για 
τη διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τάξη του Γυμνασίου ως εξής: 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1. Ειδικοί Σκοποί
Με τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στο Γυμνά−
σιο επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοι−
νωνιακή ικανότητα προκειμένου να έρθουν σε επαφή 
με την επίσημη γλώσσα μιας γειτονικής χώρας, της 
Τουρκίας. Συγκεκριμένα:
• Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γρα−
πτό λόγο.
• Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική 
ικανότητα. Η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας θα συμ−
βάλλει στην ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία και την κατανόηση της διαφορετικότητας.
• Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη 
λόγου.
• Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα, δηλα−
δή να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες λόγου.
• Να χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα ως μέσο 
απόκτησης νέων γνώσεων και πολιτισμικών εμπειριών.
2. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστη−
ριότητες
Ορίζονται μόνο θεματικές περιοχές μέσα από τις 
οποίες πραγματώνονται οι γλωσσικές πράξεις και η 
κοινωνιογλωσσική διάσταση της γλώσσας...

Αθήνα 20 Ιουνίου 2006
O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

www.pi-schools.gr/lessons/.../APS_turkish_gymn.pdf

Κύριε  YΦΥΠΟΥΡΓΕ
‎"Εάν η Ελλάδα καταστραφεί τελείως, θα μείνει μια ελιά, ένα κλήμα και μια βάρκα. Είναι αρκετά για να ξαναχτιστεί από την αρχή" Οδυσσέας Ελύτης 
Tags:

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 σχόλια

Leave a Reply